Działalność - OgłoszeniaDyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich.


A. Opis wolnego stanowiska będącego przedmiotem naboru :

1. Stanowisko urzędnicze : Inspektor Działu Administracyjno – Gospodarczego
2. Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
3. Zakres zadań przypisanych do w/w stanowiska :

   1) Prowadzenie sekretariatu :
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej z jednostki,
 • segregowanie i przekazywanie korespondencji do adresatów na terenie jednostki,
 • obsługa firmowej poczty elektronicznej,
 • redagowanie pism,
 • drukowanie, kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów,
 • prowadzenie terminarza spotkań i zadań przełożonego,
 • umawianie spotkań przełożonego,
 • organizacja wyjazdów służbowych przełożonego,
 • sporządzanie raportów i protokołów na potrzeby przełożonego,
 • przygotowywanie dokumentów i materiałów dla przełożonego.
   2) Reprezentowanie jednostki:
 • przyjmowanie interesantów (z zewnątrz i z wewnątrz jednostki),
 • odbieranie telefonów, przyjmowanie i łączenie rozmów,
 • organizacja zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych przełożonego.
   3) Pozostałe zadania :
 • archiwizacja dokumentów MOSiR,
 • zakup i rozdział środków czystości, materiałów biurowych i odzieży ochronnej,
 • rozliczanie pracy osób skazanych, przekazanych przez Kuratora Sądowego do wykonywania nieodpłatnie pracy na cele społeczne.
   4. Warunki pracy na w/w stanowisku:

 • praca powyżej 4 godzin na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy,
 • częste kontakty z klientami zewnętrznymi,
 • miejsce pracy: budynek wielokondygnacyjny bez windy.
B. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich we wrześniu 2016 roku wyniósł poniżej 6 %.

C. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku)
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów ustaw : o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, o sporcie,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność samodzielnej pracy, obowiązkowość, systematyczność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,
 • wysoka kultura osobista.
D. Wymagane dokumenty :

 1.  życiorys zawierający informacje o wykształceniu i ewentualny opis przebiegu dotychczasowej działalności zawodowej,
 2.  list motywacyjny,
 3.  kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4.  oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie,
 5.  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6.  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. Z 2016 r., poz.902),
 8.  kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art.13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. Z 2016 r., poz.902).
Uwaga : Dokumenty wymienione w punktach: 1-2, 4-7 powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Brak podpisu lub daty skutkuje odrzuceniem dokumentu.
Wzory oświadczeń wskazanych w punktach 4-7 dostępne są poniżej: 
        Zarządzenie nr 17 Dyrektora MOSiR z dnia 06.10.2016 
        Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
        Oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze
oraz na stronie MOSiR - BIP

E. Wymagania dodatkowe (wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku)
 1. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 2. prawo jazdy
 3. znajomość języka obcego (preferowany język angielski)
F. Dokumenty dodatkowe, potwierdzające kwalifikacje kandydata:
 1. kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
 2. kopie dokumentów potwierdzających inne posiadane kwalifikacje związane z zakresem zadań przypisanych do stanowiska będącego przedmiotem naboru (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty).
G. Termin i miejsce składania dokumentów :
Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Konkurs na stanowisko Inspektora MOSiR” w siedzibie MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3, 41-943 Piekary Śląskie, pok. 34, II piętro lub przesłać na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2016 roku.
O terminie złożenia decyduje data wpływu do MOSiR potwierdzona pieczęcią wpływu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie naboru, bez podania przyczyny.

H. Zasady naboru:
Szczegółowe zasady naboru na stanowisko urzędnicze w MOSiR określa Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich nr 17 z dnia 06.10.2016 roku dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
Informacje dot. niniejszego naboru udzielane są pod nr 32 768 10 10

I. Publikacja ogłoszenia:
Ogłoszenie o niniejszym naborze publikuje się w okresie od 17.10.2016 roku do 31.10.2016 roku, poprzez jego zamieszczenie :
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Piekary Śląskie
 2. na stronie internetowej MOSiR Piekary Śląskie
 3. na tablicy ogłoszeń MOSiR (gablota – obiekt przy ul. Olimpijskiej 3, 41-943 Piekary Śląskie)
Poniższe dane zamieścił: Piotr Wojszczyk
dnia: 2016-10-17


strona główna Copyright © 2020 MOSiR   |   Realizacja © 2009 Queris sp. z o.o.