Działalność - Ogłoszenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich.


A. Opis wolnego stanowiska będącego przedmiotem naboru :

1. Stanowisko urzędnicze : Inspektor ds. organizacji imprez sportowych Działu Promocji i Sportu
2. Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
3. Zakres zadań przypisanych do w/w stanowiska :
• przygotowanie i koordynacja przebiegu zawodów sportowych organizowanych na obiektach MOSiR.
• udział w organizacji imprez sportowych realizowanych przez MOSiR
• prowadzenie bieżącej dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności
• przygotowywanie tekstów, prezentacji, koncepcji i projektów graficznych, materiałów multimedialnych oraz innych materiałów informacyjnych o imprezach sportowych
• rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych
4. Warunki pracy na w/w stanowisku:
• praca powyżej 4 godzin na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy,
• częste kontakty z klientami zewnętrznymi,
• miejsce pracy: budynek wielokondygnacyjny bez windy.

B. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów art. 13 ust.2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zm.) wyniósł poniżej 6%.


C. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku)
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o Służbie Cywilnej,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe,
6. znajomość przepisów ustaw : o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, o sporcie, o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
7. umiejętność biegłej obsługi komputera,

D. Wymagania dodatkowe (wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań
na przedmiotowym stanowisku)
1. doświadczenie w działalności w sporcie
2. znajomość wymogów opracowywania przepisów i regulaminów imprez sportowych
3. znajomość zasad opracowywania materiałów promocyjnych, reklamowych i projektów graficznych.
4. umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi,
5. umiejętność redagowania pism,
6. umiejętność samodzielnej pracy, obowiązkowość, systematyczność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,
7. wysoka kultura osobista.

E. Wymagane dokumenty :
1. życiorys zawierający informacje o wykształceniu i ewentualny opis przebiegu dotychczasowej działalności zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4. oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie, albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego określonym w przepisach o Służbie Cywilnej (pkt. C.1) ,
5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa
8. kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. Z 2016 r., poz.902).
Uwaga : Dokumenty wymienione w punktach: 1-2, 4-7 powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Brak podpisu lub daty skutkuje odrzuceniem dokumentu.
Wzory oświadczeń wskazanych w punktach 4-7 dostępne na stronie MOSiR - BIP


F. Dokumenty dodatkowe, potwierdzające kwalifikacje kandydata:
1. kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
2. kopie dokumentów potwierdzających inne posiadane kwalifikacje związane z zakresem zadań przypisanych do stanowiska będącego przedmiotem naboru (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty.

G. Termin i miejsce składania dokumentów :

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją
„Konkurs na stanowisko Inspektora MOSiR”
w siedzibie MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3, 41-943 Piekary Śląskie pok. 34, II piętro lub przesłać na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie do 29.06.2018 roku. O terminie złożenia decyduje data wpływu do MOSiR potwierdzona pieczęcią wpływu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie naboru, bez podania przyczyny.

H. Zasady naboru:
Szczegółowe zasady naboru na stanowisko urzędnicze w MOSiR określa Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich nr 17 z dnia 06.10.2016 roku dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Piekarach Śląskich.
Informacje dot. niniejszego naboru udzielane są pod nr 32 768 10 10

I. Publikacja ogłoszenia:
Ogłoszenie o niniejszym naborze publikuje się w okresie od 15.06.2018 roku do 29.06.2018 roku, poprzez jego zamieszczenie :
1. w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Piekary Śląskie
2. na stronie internetowej MOSiR Piekary Śląskie
3. na tablicy ogłoszeń MOSiR (gablota – obiekt przy ul. Olimpijskiej 3, 41-943 Piekary Śląskie)
Poniższe dane zamieścił: Piotr Wojszczyk
dnia: 2018-06-15


strona główna Copyright © 2020 MOSiR   |   Realizacja © 2009 Queris sp. z o.o.