Działalność - OgłoszeniaDyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze
Podinspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
.

 
A. Opis wolnego stanowiska będącego przedmiotem naboru :

 1. Stanowisko urzędnicze : Podinspektor Działu  Promocji i Sportu
 2. Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
 3. Zakres zadań przypisanych do w/w stanowiska :
  • przygotowanie  i koordynacja przebiegu zawodów sportowych  organizowanych  na obiektach MOSiR.
  • udział w organizacji masowych imprez sportowych realizowanych przez MOSiR
  • prowadzenie bieżącej dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności
  • przygotowywanie tekstów, prezentacji, koncepcji i projektów graficznych, materiałów multimedialnych oraz innych materiałów informacyjnych o imprezach sportowych
  • rozpowszechnianie materiałów  promocyjno – informacyjnych    
 4. Warunki pracy na w/w stanowisku:
  • praca powyżej 4 godzin na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy,
  • częste kontakty z klientami zewnętrznymi,
  • miejsce pracy: budynek wielokondygnacyjny bez windy.

B. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów   art. 13 ust.2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zm.)  wyniósł poniżej 6%. 

C. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na przedmiotowym stanowisku)

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o Służbie Cywilnej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. znajomość przepisów ustaw : o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych,  o sporcie,
 7. umiejętność biegłej obsługi komputera,

 D.  Wymagania dodatkowe (wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku)

 1. doświadczenie w działalności w sporcie
 2. znajomość wymogów opracowywania przepisów i regulaminów imprez sportowych
 3. znajomość zasad opracowywania materiałów promocyjnych, reklamowych i projektów graficznych.
 4. umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi,
 5. umiejętność redagowania pism,
 6. umiejętność samodzielnej pracy, obowiązkowość, systematyczność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,
 7. wysoka kultura osobista.

 E. Wymagane dokumenty :

 1. życiorys zawierający informacje o wykształceniu i ewentualny opis przebiegu dotychczasowej działalności zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie, albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego  określonym w przepisach o Służbie Cywilnej (pkt. C.1) ,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. Z 2016 r., poz.902),
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j.  Dz.U. Z 2016 r., poz.902).

Uwaga : Dokumenty wymienione w punktach: 1-2, 4-7 powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Brak podpisu lub daty skutkuje odrzuceniem dokumentu.

Wzory oświadczeń wskazanych w punktach 4-7 dostępne na stronie MOSiR - BIP

F. Dokumenty dodatkowe, potwierdzające kwalifikacje kandydata:

 1. kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
 2. kopie dokumentów potwierdzających inne posiadane kwalifikacje związane z zakresem zadań przypisanych do stanowiska będącego przedmiotem naboru (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty.

G. Termin i miejsce składania dokumentów :

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją:                                             

„Konkurs na stanowisko Podinspektora MOSiR”

w siedzibie MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3, 41-943 Piekary Śląskie pok. 34, II piętro lub przesłać na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie do 27.02.2018 roku. O terminie złożenia decyduje data wpływu do MOSiR potwierdzona pieczęcią wpływu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie naboru, bez podania przyczyny.

H. Zasady naboru:

Szczegółowe zasady naboru na stanowisko urzędnicze w MOSiR określa Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich nr 17 z dnia 06.10.2016 roku dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich.
Informacje dot. niniejszego naboru udzielane są pod nr 32 768 10 10

I. Publikacja ogłoszenia:

Ogłoszenie o niniejszym naborze publikuje się w okresie od 14.02.2018 roku do 27.02.2018 roku, poprzez jego zamieszczenie :

 1. 1.     w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Piekary Śląskie
 2. 2.     na stronie internetowej MOSiR Piekary Śląskie
 3. 3.     na tablicy ogłoszeń MOSiR (gablota – obiekt przy ul. Olimpijskiej 3, 41-943 Piekary Śląskie)
Poniższe dane zamieścił: Piotr Wojszczyk
dnia: 2018-02-14


strona główna Copyright © 2020 MOSiR   |   Realizacja © 2009 Queris sp. z o.o.